kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Kształcenie zawodowe w Polsce

I. REFORMA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
od 1 września 2012 r. rozpoczęto realizację reformy szkół ponadgimnazjalnych,  która objęła  licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.
 
Objęła ona:
 
 • Zmiany strukturalne – likwidacja niektórych typów szkół
 • Nową podstawę programową kształcenia ogólnego
 • Nową klasyfikację zawodów
 • Nową podstawę programową kształcenia w zawodach
 
II. ZMIANY STRUKTURALNE – LIKWIDACJA NIEKTÓRYCH TYPÓW SZKÓŁ

 • Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych likwiduje się kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży.
 • Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych likwiduje się kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 • Z dniem 1 września 2013 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych likwiduje się kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych.
 • Z dniem 1 września 2012 r. dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata zostały przekształcone w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe
 szkolnictwo ponadgimnazjalne po zmianach

 III. NOWA PODSTAWA  PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kształcenie ogólne w gimnazjum  - 3 lata

Kontynuacja kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym w klasie I szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa.

Kształcenie na poziomie rozszerzonym od klasy  II – uczeń wybiera przedmioty, których się uczy na poziomie rozszerzonym.

liceum ogólnokształcące ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

technikum ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

IV. NOWA KLASYFIKACJA ZAWODÓW I NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji (część zawodu obejmująca określony rodzaj umiejętności np. ).

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto:

 • 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód),
 • 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód),
 • 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 

Po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji zostanie przeprowadzony egzamin w formie teoretycznej i praktycznej.

Zwiększono liczbę godzin praktycznej nauki zawodu.

Zawody kształcone w zasadniczych szkołach zawodowych są zawodami z jedną kwalifikacją. tylko nieliczne mają więcej kwalifikacji np. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – 2 kwalifikacje, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 kwalifikacje.

W technikum występują zawody 2-kwalifikacyjne i 3 –kwalifikacyjne.

Niektóre kwalifikacje są wspólne dla kilku zawodów np. ogrodnik i technik ogrodnik mają wspólną kwalifikację zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

 1. administracyjno-usługowy (A);
 2. budowlany (B);
 3. elektryczno-elektroniczny (E);
 4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);
 5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);
 6. turystyczno-gastronomiczny (T);
 7. medyczno-społeczny (Z);
 8. artystyczny (S)