kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Kształcenie zawodowe w Polsce

Reforma szkół ponadgimnazjalnych.

Reforma systemu oświaty obejmuje również szkoły ponadgimnazjalne.
W miejsce szkół ponadgimnazjalnych powstają szkoły ponadpodstawowe.

 • Dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe od 1 września 2017 r. stały się branżowymi szkołami I stopnia. 29 listopada 2017 r. Rada Miejska podjęła odrębne uchwały dotyczącą każdej szkoły, stwierdzającą to przekształcenie.

 • Od 1 września 2019 r. dotychczasowe 4-letnie technikum  stanie się 5-letnim technikum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

 • W klasach pierwszych branżowych szkół i techników realizowana jest nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego wprowadzająca w technikach dwie kwalifikacje w miejsce dotychczasowych trzech kwalifikacji.   


Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 213 zawodów.

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody, pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych:

  • administracyjno-usługowy (AU);
  • budowlany (BD);
  • elektryczno-elektroniczny (EE);
  • mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
  • rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
  • turystyczno-gastronomiczny (TG);
  • medyczno-społeczny (MS);
  • artystyczny (ST).

 • Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne, gdzie kwalifikacje oznaczono odpowiednio porządkowymi symbolami K1 i K2.
 • Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w branżowej szkole I stopnia. Ponadto, wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej.
 • Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych - wyższych - kwalifikacji w zawodzie.