kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik weterynarii

Kwalifikacje:

1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.
2. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.
3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

Pierwszy język obcy:
angielski
(kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki
(od podstaw, 2h/2h/2h/0h)
niemiecki
(kontynuacja, 2h/2h/2h/0h)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, biologia.

Opis 

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in. anatomię i fizjologię zwierząt, chów, hodowlę i produkcję zwierzęcą, diagnostykę kliniczną i analitykę laboratoryjną chorób zwierząt, rozród i inseminację zwierząt.
Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii T.

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarnoweterynaryjnym.
Może także samodzielnie prowadzić własną działalność.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Praktyki odbywają się w prywatnych lecznicach weterynaryjnych, natomiast zajęcia praktyczne z anatomii w wyposażonych pracowniach w pomoce dydaktyczne takie jak: modele zwierząt, plansze dydaktyczne, zestawy tkanek, mikroskopy, atlasy i literatura fachowa oraz projektor, stanowisko komputerowe i stały dostęp do internetu.