kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik handlowiec

Kwalifikacje:
K1 Prowadzenie sprzedaży,
K2 Prowadzenie działalności handlowej

Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw lub kontynuacja, 2h/2h/2h/0h)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to geografia i matematyka.
 
Opis:
Kształcenie w zawodzie technik handlowiec obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno w firmach handlowych jak również w komórkach handlowych przedsiębiorstw produkcyjnych. W tym zawodzie uczeń ma szansę zdobyć bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, zdobyć wiedzę ekonomiczną, handlową i marketingową niezbędną w funkcjonowaniu firmy handlowej oraz nabyć umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi.
Czego się nauczysz wybierając ten zawód?
 
 • wypełniać dokumenty, prowadzić korespondencję oraz sporządzać pisma związane z działalnością handlową,
 • prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań,
 • organizować i prowadzić działalność reklamową,
 • ewidencjonować i interpretować operacje gospodarcze,
 • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej,
 • prowadzić negocjacje handlowe oraz kształtować relacje z otoczeniem rynkowym,
 • przygotować ofertę handlowa towarów i usług,
 • korzystać ze źródeł informacji o towarach oraz z kodów informacyjnych,
 • stosować zasady odbioru jakościowego oraz zasady przechowywania i konserwacji towarów, 
 • posługiwać się technicznymi środkami pracy, technologią informatyczną oraz oprogramowaniem wspomagającym proces sprzedaży towarów i usług,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku przy pracy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki.

Do uzyskania dyplomu technika handlowca wraz z suplementem w języku angielskim uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej należy przystąpić do dwóch zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych.

4-tygodniowa praktyka zawodowa jest okazją do sprawdzenia się w zawodzie i uzyskania dodatkowych umiejętności praktycznych. Uczniowie praktykę odbywać będą w klasie drugiej.

Wobec dynamicznie rozwijających się nowoczesnych jednostek handlowych zawód technika handlowca daje bardzo duże szanse na atrakcyjną pracę.