kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik ekonomista

Kwalifikacje:
K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
K2 Prowadzenie rachunkowości
 
Pierwszy język obcy:
angielski (kontynuacja, 2h/2h/2h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw lub kontynuacja, 2h/2h/2h/0h)
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą realizowane w jednej z dwóch opcji: geografia i język angielski albo geografia i matematyka w zależności od ilości chętnych.

Opis:
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista obejmuje oprócz wszystkich przedmiotów ogólnokształcących kilka przedmiotów zawodowych i język obcy zawodowy.

Przez cały 4-letni okres kształcenia uczeń poznaje zastosowanie technologii informacyjnej oraz programów komputerowych w pracy na stanowiskach ekonomiczno-finansowych.

Integralną częścią kształcenia w tym zawodzie jest 4-tygodniowa praktyka zawodowa realizowana w klasie 2
w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych na terenie miasta oraz cotygodniowa praktyka w wymiarze 3 godzin
w klasie trzeciej.

Czego się nauczysz wybierając ten zawód?
 
 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań   marketingowych,
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami   ubezpieczeniowymi,  bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska podczaswykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
 • posługiwać się technologią informatyczną oraz obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe przy wykonywaniu zadań zawodowych.
Zewnętrzne egzaminy zawodowe będą odbywać się po każdej z dwóch kwalifikacji.
Po ich pozytywnym zdaniu absolwent otrzyma dyplom technika ekonomisty.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do matury niezależnie od uzyskania tytułu technika ekonomisty.