kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Technik Ochrony Środowiska

Kwalifikacje zawodowe, które  można zdobyć:

R.7. Ocena stanu środowiska
R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i matematyka

Języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki lub francuski (od podstaw), język obcy zawodowy    

 


Opis zawodu

Na kierunku ochrona środowiska uczniowie poznają tajniki oceny stanu środowiska naturalnego. Uczą się przeciwdziałać niekorzystnym zmianom mogącym zachodzić w środowisku. Samodzielnie wykonują badania laboratoryjne wody, ścieków, gleby i powietrza. Uczą się interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, sporządzać dokumentację techniczną. Uczniowie poznają również, jak uzdatnia się wodę do picia, jak oczyszcza się ścieki, a także jak należy unieszkodliwiać odpady oraz jak zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i uciążliwość hałasu. Dużo zajęć praktycznych w laboratorium i w terenie ułatwia zrozumienie nauczanych treści. Pełne przygotowanie praktyczne i teoretyczne pozwala zarówno na podjęcie pracy po ukończeniu szkoły, jak i na kontynuowanie nauki na wybranej uczelni wyższej.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe:

 • koło ochrony środowiska (również zajęcia terenowe)
 • koło biologiczne (również zajęcia terenowe)
 • koło chemiczne
 • konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce
 • konsultacje dla uczniów uzdolnionych, np. przygotowanie do olimpiady biologicznej, ekologicznej, konkursów przyrodniczo-chemicznych

Możliwości odbywania praktyk zawodowych

W czasie nauki uczniowie odbywają  praktyki zawodowe w następujących miejscach:

 • laboratoria przy zakładach przemysłowych,
 • laboratoria przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków firmy AQUA,
 • laboratorium  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • laboratoria medyczne przy szpitalach i przychodniach
 • firma AQUA- oczyszczalnia ścieków w Komorowicach oraz stacja uzdatniania wody w Kobiernicach
 • działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych
 • prywatne przedsiębiorstwa specjalistyczne zajmujące się ochroną środowiska


Możliwości studiowania w celu kontynuowania nauki na kierunku ochrona środowiska oraz na wszystkich kierunkach przyrodniczych uczelni całego kraju. Uczelnie najchętniej wybierane przez naszych absolwentów:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Krakowska w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku-Białej

Możliwości zatrudnienia

Technik ochrony środowiska może podjąć pracę w:

 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, np. w Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego lub Urzędu Gminy
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
 • zakładach gospodarki odpadami
 • laboratoriach badań i kontroli środowiska, np. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
 • prywatnych przedsiębiorstwach ochrony środowiska
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych, np. prowadzących badania środowiska na stanowiskach pracy

Pliki do pobrania

WERSJA PDF