kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej

Wspieranie i rozwój szkolnictwa zawodowego, przywrócenie jego rangi i poprawa jakości edukacji zawodowej jest jednym z priorytetów polityki oświatowej Miasta Bielska-Białej. Realizując tę politykę modernizujemy bazę dydaktyczną praktycznej nauki zawodu, szkoły otwierają nowe kierunki kształcenia, a na kursach uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, które ułatwią im podjęcie pierwszej pracy.

Szczególną rolę w kształceniu zawodowym ma współpraca szkół z pracodawcami. Kształcenie zawodowe zorganizowane w naturalnych warunkach pracy ułatwia zapoznanie się uczniów z występującymi w przemyśle stanowiskami pracy, opanowanie przez nich umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami. Bielskie szkoły współpracują z wieloma przedsiębiorstwami różnych branż m.in.: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektronicznej, odzieżowej, lotniczej, budowlanej, spożywczej, gastronomicznej, hotelarskiej, firmami logistycznymi, obsługi finansowej, bankami.

W celu badania potrzeb rynku pracy i współpracy przemysłu ze szkołami współdziałamy z Regionalną Izbą Handlu i Przedsiębiorczości, podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Coraz częściej duże firmy podpisują umowy patronackie ze szkołami dotyczące organizacji wizyt studyjnych, praktyk uczniowskich, zapoznania nauczycieli zawodu z nowoczesnymi technologiami, organizacją procesów produkcyjnych i organizacją firm, a także doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Szkoły podpisały umowy o współpracy z Avio Aero Polska, Tauron Polska Energia, Eaton Automotiv System.

Podpisanie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących i Fiat Chrysler Automobiles Poland
Podpisanie umowy pomiędzy
Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  i
Fiat Chrysler Automobiles Poland

Firmy coraz częściej wspierają szkoły w modernizacji bazy kształcenia zawodowego. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego otrzymało jako darowiznę od Fiat Chrysler Automobiles Poland samochód Fiat Grande Punto Van (w poprzednich latach otrzymało samochody Fiat 500, Forda K), a od Avio Aero Polska w bieżącym roku otrzymało maszynę pomiarową.

W czerwcu 2017r. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących otrzymał jako darowiznę
od Eaton Automotiv System, Hyundai Stawowy i Fiat
Chrysler Automobiles trzy nowe samochody:
Hyundai I 30, Fiat Scudo i Ford Ka.

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych od Eaton Automotiv System otrzymał stanowisko do hydrauliki, symulatory do programowania obrabiarek CNC, program komputerowy i zestawy narzędzi, a firma Polmotors zakupiła pomoce do programowania i narzędzia.

O stanie szkolnictwa zawodowego decyduje również kadra i stan bazy. Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu odbyli i nadal będą odbywać staże i praktyki na stanowiskach produkcyjnych w nowoczesnych zakładach oraz w  hotelach i gospodarstwach ogrodniczych. Dały one możliwość poznania najnowszych technologii oraz organizacji pracy. 

Kontynuowana jest modernizacja bazy kształcenia zawodowego. Dysponujemy nowoczesnym obiektem Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego lecz proces modernizacji na tym się nie zakończył.

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Pracownie szkolne i warsztaty muszą być doposażone w sprzęt niezbędny do realizacji teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zgodnie ze standardami  wynikającymi z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów określonymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Zakupiono m.in.: pracownie komputerowe, programy do projektowania, kosztorysowania,  elektronarzędzia, maszyny do szycia, stoły ślusarskie, wózki narzędziowe  z wyposażeniem, urządzenia diagnostyczne, testery, silniki elektryczne, mierniki, pompy obiegowe, narzędzia budowlane, wyposażenie do pracowni elektrycznej, mechatronicznej – pneumatyka, sprzęt geodezyjny itp.

W następnych latach konieczne jest urządzenie pracowni hydraulicznej, dalsze doposażenie pracowni mechatroniki i samochodowych, wymiana obrabiarek konwencjonalnych  oraz zakup oprogramowania do obrabiarek CNC zgodnie z nową podstawą programową oraz wymaganiami komisji egzaminacyjnej.

Obecnie trwają prace remontowo- adaptacyjne budynku przy ul. gen. Boruty Spiechowicza 22. Zostaną tam uruchomione pracownie wraz z zapleczem, w których prowadzone będą zajęcia praktyczne  w zawodach budowlanych. Wartość tej inwestycji wynosi 2.190.000 zł.

Wykorzystujemy również środki unijne na modernizację bazy kształcenia praktycznego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pozytywną ocenę uzyskał  projekt "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej" na kwotę
6 568 570,38 zł w tym dofinansowanie w kwocie 5 047714,26 zł.