kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Kształcenie zawodowe w Bielsku-Białej

Jednym z priorytetów Miasta jest wspieranie i rozwój szkolnictwa zawodowego. Od wielu lat wśród absolwentów gimnazjów i ich rodziców dominuje przekonanie, że najlepszą drogą edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym  jest nauka w liceum ogólnokształcącym. Tymczasem rynek pracy czeka na absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych.
 
Planując nabór do klas pierwszych ograniczamy liczbę uczniów przyjmowanych do liceów ogólnokształcących natomiast technika i zasadnicze szkoły zawodowe nie mają takich ograniczeń (40% miejsc to licea ogólnokształcące, 60% technika i zasadnicze szkoły zawodowe).  O liczbie uczniów w tym typie szkół decyduje tylko liczba chętnych. Obecnie w liceach ogólnokształcących dla młodzieży  uczy się 2951 uczniów a w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych 5258.
 
Oprócz liczby uczniów o stanie szkolnictwa zawodowego decyduje stan bazy, szczególnie wyposażenie pracowni i warsztatów do kształcenia zawodowego. Przez wiele lat baza szkolnictwa zawodowego nie była modernizowana. Warsztaty szkolne miały i nadal posiadają przestarzałe i wyeksploatowane maszyny. Są one stopniowo zastępowane prze nowe urządzenia. Także postęp technologiczny w wielu dziedzinach: informatyce, motoryzacji, budownictwie, cyfryzacja procesów produkcyjnych, wymusza na organie prowadzącym konieczność ponoszenia dużych nakładów na modernizację pracowni i warsztatów szkolnych.
 

W ostatnich latach :

1. urządzono nowoczesne warsztaty samochodowe obejmujące stanowiska naprawy samochodów, diagnostyczne, budowy silników, układów elektrycznych, hamulcowych,
 
2. wyremontowano i wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt warsztaty Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul Filarowej,

3. od podstaw urządzono warsztaty budowlane przy ul Legionów dysponujące pracowniami: suchej zabudowy, technologii wykończenia wnętrz, zbrojarską,

4. powstała pracownia monitoringu i telewizji przemysłowej oraz pracownia odnawialnych źródeł energii. BCKUiP znajduje się w gronie nielicznych ośrodków edukacyjnych w Polsce, prowadzących szkolenie w zakresie odnawialnych źródeł energii,

5. w Zespole Pracowni Nr 3 przy ulicy Rejtana  utworzono dwie pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażone w dwie frezarki CNC i tokarkę. Również w tym zespole powstała nowa pracownia komputerowa do programowania obrabiarek sterowane numerycznie,

6. zmodernizowano spawalnie, zakupiono nowoczesną zrywarkę, twardościomierz i grawerkę oraz zestawy do zajęć z mechatroniki i pneumatyki, zakupiono pomoce (części samolotu) do pracowni lotniczej Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych.
 

Zmianom ulega również organizacja szkolnictwa zawodowego.

Szkoły starają się otwierać nowe kierunki kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej, technik mechatronik, fototechnik, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, technik renowacji elementów architektury, operator obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie, operator obróbki plastycznej. Są jednak takie zawody, które mimo zapotrzebowania na rynku pracy nie cieszą się popularnością i mimo prób otwierania oddziałów, brak do nich chętnych np. krawiec, elektryk. Ponadto bardzo mało uczniów chce uczyć się w zawodach poszukiwanych przez pracodawców: operator obrabiarek skrawających, mechanik- monter maszyn i urządzeń, ślusarz.

Aby kształcenie  w  technikach i szkołach zawodowych było bardziej atrakcyjne i dawało uczniom nowe kwalifikacje szkoły i MZO wykorzystują  środki unijne:

1. Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej" współfinansowanego ze środków EFS wart. 1.769.685 zł obejmujący zajęcia dydaktyczno wyrównawcze- językowe i matematyczne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne -(językowe i matematyczne) oraz artystyczne; kursy specjalistyczne: spawania, barmański, wymiany butli, pracy na promach, SEP, projektowania komputerowego, florysty dla 1250 uczniów. Szkoły uzyskały nowoczesne pomoce dydaktyczne tablice multimedialne, pomoce do nauki języków obcych, matematyki, programy komputerowe,  instrumenty muzyczne dla orkiestry w Bielskiej Szkole Rzemiosł.

2. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych oraz Zespół Szkół Budowlanych uczestniczyły w  projekcie  „Inwestycja w przyszłość” (kursy komputerowe, specjalistyczne dla techników mechaników  lotniczych, geodezyjne, zajęcia pozalekcyjne z matematyki i języków obcych),

3. Programu Comenius i Programu Leonardo da Vinci

  • Zespół Szkół Ogrodniczych „Europejski Ogród Komeniusa”  63.000 zł wymiana ze szkołami ogrodniczymi  z następujących krajów: Belgia, Niemcy, Czechy, Estonia, Austria. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych z zakresu ogrodnictwa oraz licznych konkursach ogrodniczych organizowanych w krajach partnerskich.
  • Zespół Szkół im. Juliana Tuwima- 610.7000 zł praktyki w hotelach Wielkiej Brytanii, szkole Austrii w Niemczech.
  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych – 24.000 zł wymiana szkół gastronomicznych Belgia, Portugalia, Bułgaria, Turcja, Włochy.

4. Zespół Szkół im. Tuwima i Zespół Szkół Ekonomicznych uczestniczą w programie Uniwersytetu Śląskiego „Partnerzy w nauce” – dodatkowe zajęcia dla uczniów, kursy dla nauczycieli, obozy dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych.

Poziom bielskich szkół potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych z większości zawodów są one wyższe od średnich w województwie. W pozostałych niewiele odbiegają od tej średniej.

Uczniowie uzyskują wysokie lokaty na szczeblu krajowym w olimpiadach i konkursach branżowych. Są finalistami i laureatami olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Ogólnopolskim Konkursie Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2011”, gastronomicznych, projektowania ubiorów.