kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Aktualności

Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

10.02.2015
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny. Umowy podpisywane będą do 25 marca 2015 roku.
 
Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 9 marca 2015 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 9 marca 2015 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.
 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem:
 
 
Rodzice będą zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania trzech przedszkoli wg preferencji.

Zanim podejmą decyzję, będą mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola oraz jego dokładną lokalizacją na mapie. Osobista wizyta w przedszkolu, ale już tylko tym wybranym jako pierwsze, też będzie potrzebna, aby złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

Szczegółowa procedura postępowania rekrutacyjnego będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu. Poniżej, jak również w komunikatach wywieszonych w każdym przedszkolu, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-5 lat (wiek dotyczy całego rocznika), zamieszkałych w Bielsku-Białej, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 • Kandydaci spoza miasta oraz w wieku 2,5 lat (urodzeni od stycznia do marca) mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawianą ofertą.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 9 marca 2015 roku od godz. 9.00 do 29 marca 2015 roku do godz. 24:00.
 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jak przedszkole pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
 • Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 9 marca 2015 roku od godz. 9:00 do 31 marca 2015 roku do godz. 13:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła. 
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 8 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek podpisania umowy w przedszkolu. Umowy będą podpisywane w terminie od 9 kwietnia 2015 roku od godz. 9:00 do 22 kwietnia 2015 roku do godz. 13:00.
 • Podpisanie umowy jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje zostaną udostępnione 22 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00.
 • Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
 

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)

128

II ETAP – KRYTERIA SAMORZĄDOWE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5])

Wartość kryterium
w punktach[6]

Kandydat w wieku 5 lat[7]

64

Kandydat w wieku 4 lat[8]

32

Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację
o charakterze żywieniowym)

16

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola[9] lub rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy

8

Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy[10] lub studiują w trybie dziennym albo rodzic samotnie wychowujący kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiuje w trybie dziennym

4

Kandydat uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej

2[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5]Wszystkie kryteria samorządowe potwierdzane są oświadczeniem rodzica .

[6] Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.

[7] Kandydat, który rozpoczyna obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat. Kryterium dotyczy również wszystkich kandydatów odroczonych od obowiązku szkolnego.

[8] Kandydat, który rozpoczyna wychowanie przedszkolne z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata.

[9] Dotyczy kandydatów, których rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne, potwierdzone deklaracją
o kontynuacji złożoną w przedszkolu na kolejny rok szkolny.

[10] Dotyczy również prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i procedurą rekrutacji, wypełnianie, drukowanie wniosku)

9 marca godz. 9.00

29 marca godz. 24.00

29 maja godz. 9.00

3 czerwca godz. 24.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów), weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

9 marca godz. 9.00

31 marca godz. 13.00

29 maja godz. 9.00

5 czerwca godz. 13.00

Ustalanie wyników rekrutacji oraz składanie na żądanie komisji rekrutacyjnej dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

31 marca godz. 15.00

8 kwietnia godz. 13.00

5 czerwca godz. 15.00

10 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 kwietnia godz. 15.00

10 czerwca godz. 15.00

Zawieranie umów cywilnoprawnych
z przedszkolem

9 kwietnia godz. 9.00

22 kwietnia godz. 13.00

11 czerwca godz. 9.00

24 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

22 kwietnia godz. 15.00

24 czerwca godz. 15.00

Składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

23 kwietnia

29 kwietnia

25 czerwca

 

1 lipca

 

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do  5 dni od daty złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy  przyjęcia

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora przedszkola

Do 7 dni od dnia złożenia odwołaniaPowrót