kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Refleksje Nauczycieli i Dyrektorów placówek oświatowych nad udziałem w bielskim modelu wspomagania

Fragmenty z refleksji Nauczycieli i Dyrektorów placówek oświatowych w Bielsku-Białej nad udziałem w bielskim modelu wspomagania:

  1. Oczami Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej reprezentowanej przez panią Dyrektor i Nauczycieli

Pani dyrektor Alicja Procner, zapytana o oczekiwania w związku z przystąpieniem do programu, powiedziała, że spodziewa się u nauczycieli zmian w zakresie myślenia o ocenianiu kształtującym. Udało się to, dzięki ich zaangażowaniu. Po roku szkoleń nauczyciele przekonali się, że nowe metody pracy są skuteczne i przynoszą oczekiwane rezultaty. Zrozumieli ponadto, że otrzymane narzędzia otwierają przed nimi nowe perspektywy w pracy z dzieckiem. Wcześniej wydawało się im, że zagadnienie oceniania kształtującego jest im już znane, ponieważ wielu z nich stosowało jego elementy podczas swoich lekcji. Z każdym miesiącem przekonywali się jednak, że w tym temacie mają jeszcze dużo do zrobienia. Pani dyrektor docenia ogromne zaangażowanie wszystkich nauczycieli, zauważa zacieśnienie współpracy pomiędzy nimi, pozytywną zmianę relacji. Dyskusje, które wywiązują się wśród nauczycieli, w pokoju nauczycielskim i nie tylko, są źródłem wielu twórczych pomysłów, inspirują do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Dyrektor przyznała, że odmienność poglądów na temat oceniania kształtującego prowadzi do refleksji.

Nauczyciele podkreślili, że trafnie zostały zdiagnozowane ich potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego, właściwie został dobrany obszar wspomagania. Mimo sceptycznego podejścia do konsultacji niektórych nauczycieli, okazały się one korzystne. Stały się przestrzenią wymiany doświadczeń, poszukiwania z trenerem wspólnych rozwiązań, wyjaśniania wątpliwości, utwierdzania się w przekonaniu, że stosowane dotąd metody są odpowiednie.

Nauczyciele zapytani o korzyści, jakie widzą we wspomaganiu, podkreślali głównie praktyczny aspekt zastosowania zdobytych umiejętności. Jedna z nauczycielek powiedziała, że zauważyła większą świadomość uczniów w zakresie tego, czego mają się nauczyć. Zwróciła ponadto uwagę na wzrost ich zaangażowania w proces lekcyjny, na co ogromny wpływ miała nowa metoda pracy z użyciem tzw. patyczków zaproponowana przez trenera.

Kolejna nauczycielka, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi dyrektora szkoły, stwierdziła, że działania podjęte podczas spotkania diagnostycznego uświadomiły nauczycielom, jaki obszar powinien być objęty wspomaganiem w pierwszej kolejności.

Pani dyrektor, zapytana o rekomendację wspomagania, odpowiada: „Tak, będę rekomendowała”. W uzasadnieniu podała liczne korzyści płynące z udziału w Miejskim Projekcie Wspomagania, m.in. trafny wybór kompetentnego trenera, który jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem znającym realia pracy z uczniami, zmotywowani i zaangażowani uczniowie, dzięki zainspirowanym do zmian nauczycielom, elastyczność w doborze terminów spotkań, ich atmosfera sprzyjająca twórczej pracy, odciążenie dyrektora szkoły w zakresie organizacji wspomagania. Ponadto pani dyrektor wyraziła zadowolenie ze współpracy z SORE.