kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Program Matematyczny

Mało zadowalające umiejętności matematyczne u dzieci po pierwszym etapie edukacyjnym były podstawą wprowadzania zmian.

Rozpoczęliśmy wprowadzanie programu matematycznego realizowanego w ramach e-wspomaganie. Program matematyczny ”Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej” realizowany jest przez  trzy zespoły szkolno-przedszkolne przez okres 3 lat. W pierwszym pilotażowym cyku uczestniczą: Szkoły podstawowe nr 3, 27, 29 oraz Przedszkola 3, 25, 40, 49. Niezwykle ważne było, aby przedszkola i szkoły znajdowały się w tym samym rejonie i one tworzą zespół.

 

W pierwszym roku stawialiśmy sobie następujące zadania:

  •          zapoznanie się w ramach konferencji z ideą programu profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, która stała się podstawą  budowania naszego programu, referowała sama autorka,                                        
  •          podnoszenie kompetencji zawodowych i przedmiotowych nauczycieli poprzez warsztaty w zakresie wspomagania dzieci w kształtowaniu tych czynności umysłowych, które są im potrzebne do nabywania wiadomości i umiejętności z  wybranych treści z   edukacji matematycznej,                       
  •          zapewnienie ciągłości pomiędzy tym, co dziecko opanowało w ramach edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez wypracowanie metod, form i technik pracy, opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy i gier dydaktycznych. / pliki do pobrania /

 

W drugim roku realizujemy zadania:

  •         wspieranie nauczycieli w realizacji zadań służących  poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań  w procesie kształcenia edukacji matematycznej przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, np. innowacje pedagogiczne, tworzenie programów autorskich,                   
  •        monitorowanie uzdolnień matematycznych u dzieci z przedszkola - założenie dokumentacji, diagnoza nauczycielska.

 

Na trzeci rok zaplanowaliśmy zadania:

  •          wspieranie nauczycieli w realizacji zadań służących  poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia edukacji matematycznej przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, np. innowacje pedagogiczne, tworzenie programów autorskich lub ich modyfikacja,                   
  •          monitorowanie uzdolnień matematycznych u dzieci z klas I - uzupełnianie  dokumentacji, diagnoza nauczycielska (kontynuacja obserwacji uzdolnień matematycznych u dzieci, które przeszły z przedszkola objętego programem matematycznym),
  •          tworzenie płaszczyzny współpracy z rodzicami w celu organizowania przyjaznego dla dzieci procesu kształcenia,
  •          opracowanie monografii własnych działań w trzyletnim programie p.t. ”Jak udział w projekcie matematycznym wpłynął na organizację edukacji matematycznej w placówce?”

 

Każdego roku szkolnego w ramach programu matematycznego nauczyciele uczestniczą w czterech warsztatach prowadzonych przez ekspertów z zespołu Pani Profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Podczas warsztatów uczestnicy wypracowują konkretne rozwiązania dydaktyczne wspomagające wykonanie zaplanowanych zadań. Na spotkaniu podsumowującym rok pracy nauczyciele wymieniają się doświadczeniami. Wszelkie materiały opracowane w ramach warsztatów są dokumentowane i dostępne po zalogowaniu na platformie: http://e-wspomaganie.edu.pl/ w zakładce 'projekt matematyczny'.

 

 

Koordynator programu matematycznego

doradca metodyczny Jolanta Klajmon

pliki do pobrania:

Prezentacja 1

Prezentacja 2