kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

„Mapy klasy” uwzględniające style funkcjonowania i uczenia się uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 29 w Bielsku-Białej przystąpiła do Bielskiego Modelu Wspomagania Pracy Szkół i Placówek w zakresie doskonalenia nauczycieli.   

W placówce był realizowany Plan Rozwoju Placówki /PRP/ przygotowany we współpracy  z Radą Pedagogiczną w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele wybrali jako obszar doskonalenia wymaganie 6 i wymaganie 2 z Rozporządzenia MEN  z dnia 06.08.2015r. w sprawie wymagań państwa wobec placówek oświatowych. Określony został  cel  ogólny realizacji wspomagania: Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz stosowanych metod i form pracy. Doprecyzowano cele szczegółowe i określono efekty/rezultaty . W czasie czterech czterogodzinnych /g.d./ warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez jednego trenera  nauczyciele doskonalili swoje kompetencje metodyczne  i kompetencje wychowawcze.  Natomiast konsultacje, w wymiarze 6 g. d. to był czas na podzielenie się z trenerem efektami  z zastosowania różnorodnych narzędzi diagnostycznych określających mocne    i słabe strony uczniów    /style uczenia się, typy inteligencji, półkulowość/ oraz doborem metod i form pracy, tak aby uczenie się było efektywniejsze.

Rezultatem całorocznego wspomagania  są „mapy klasy” uwzględniające style funkcjonowania i uczenia się uczniów – WSR+PL+IW i opracowane propozycje metod pracy dla każdego zespołu klasowego.