kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Wspomaganie

Bielski Model Wspomagania Pracy Szkół

Głównym założeniem bielskiego modelu wspomagania pracy szkół jest ukierunkowanie na pracę z konkretną szkołą lub inną placówką edukacyjną i wspieranie jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów.

Istota innowacyjności bielskiego modelu

W latach 2014-2016 realizowany był w naszym mieście pilotaż nowego systemu wspomagania pracy szkół, który został stworzony w oparciu o wnioski i rekomendacje projektu systemowego. W pierwszym roku pilotażu (etap jakościowy) 2014/2015 do wspomagania przystąpiło dobrowolnie 9 placówek. Drugi rok pilotażu 2015/2016 miał charakter ilościowy – przystąpiły do niego 43 placówki. W toku realizacji tych dwóch etapów przygotowany został model wspomagania wraz z zestawem dokumentów umożliwiających jego systemową realizację z zachowaniem najwyższej jakości. W roku szkolnym 2016/2017 procesowym wspomaganiem objęto 78 placówek.

Najważniejszym etapem procesowego wspomagania jest w naszym mieście diagnoza potrzeb danej placówki, z której wynika określony obszar do rozwoju determinujący przygotowanie odpowiedniej, spersonalizowanej oferty doskonalenia. Każda placówka przystępująca do wspomagania, uczestniczy w cyklu  4 warsztatów i  konsultacji  wdrożeniowych pomiędzy. Cały proces szkoleniowy realizuje jeden trener, który w porozumieniu z Samorządowym Organizatorem Rozwoju Edukacji  planuje, nadzoruje i dba o jakość wdrażania konkretnych rozwiązań dydaktycznych gwarantujących realne podniesienie jakości pracy placówki w ramach zdiagnozowanego obszaru do rozwoju.

Pomiar sukcesu

Miarą sukcesu modelu jest coraz większe zainteresowanie placówek dobrowolnym przystąpieniem do wspomagania (deklarację przystąpienia do wspomagania w roku szkolnym 2016/2017 złożyło 78 placówek). Poza wskaźnikiem ilościowym, istotny jest aspekt jakościowy realizowanych wdrożeń. W toku dwuletniego pilotażu  powstał bowiem bank sprawdzonych w praktyce, scenariuszy zajęć  z różnych przedmiotów, bank gier i zabaw matematycznych tworzonych dla dzieci i przez dzieci, zajęcia otwarte z zakresu przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, katalog propozycji realizacji zajęć terenowych z edukacji przyrodniczej, Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków, projekty i raporty z ewaluacji wewnętrznej, modyfikacje regulaminów oceniania, wdrażanie wybranych technik Oceniania Kształtującego itp.

Wszelkie działania realizowane w ramach bielskiego modelu wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych są dokumentowane i dostępne po zalogowaniu na platformie: http://e-wspomaganie.edu.pl/


Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna

Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna to wydarzenie, w którym bielskie przedszkola biorą udział od dwóch lat. Pomysłodawcami imprezy są nauczyciele i dyrektorzy dwóch placówek, którzy w praktyce wykorzystują wiadomości i umiejętności zdobyte podczas szkoleń procesowego wspomagania.

Celem Olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych oraz odporności emocjonalnej dzieci  6 –letnich. Wiedza i umiejętności, którymi wykazywały się dzieci podczas zabaw matematycznych stanowią podstawę do dalszej edukacji szkolnej.

Czytaj Więcej


 

„Mapy klasy” uwzględniające style funkcjonowania i uczenia się uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 29 w Bielsku-Białej przystąpiła do Bielskiego Modelu Wspomagania Pracy Szkół i Placówek w zakresie doskonalenia nauczycieli. W placówce był realizowany Plan Rozwoju Placówki /PRP/ przygotowany we współpracy z Radą Pedagogiczną w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. 

Czytaj Więcej


Metody aktywizujące w pracy z uczniem na lekcji

W roku szkolnym 2016/17 Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku-Białej przystąpiła do programu wspomagania szkół i placówek oświatowych. Jako temat rocznego doskonalenia rada pedagogiczna wybrała metody aktywizujące w pracy z uczniem na lekcji. 

Czytaj Więcej


Gra Ogrodowa - Matematyczna

Diagnoza przeprowadzona w radzie pedagogicznej Przedszkola nr 32 i Przedszkola nr 31 w we wrześniu 2016 roku określiła zakres doskonalenia nauczycieli : wzmocnienie edukacji matematycznej.

Czytaj Więcej

 

Program Matematyczny

Mało zadowalające umiejętności matematyczne u dzieci po pierwszym etapie edukacyjnym były podstawą wprowadzania zmian.

Rozpoczęliśmy wprowadzanie programu matematycznego realizowanego w ramach e-wspomaganie. Program matematyczny ”Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej” realizowany jest przez  trzy zespoły szkolno-przedszkolne przez okres 3 lat.

Czytaj Więcej

 

Refleksje Nauczycieli i Dyrektorów placówek oświatowych nad udziałem w bielskim modelu wspomagania

Fragmenty z refleksji Nauczycieli i Dyrektorów placówek oświatowych w Bielsku-Białej nad udziałem w bielskim modelu wspomagania - Oczami Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej reprezentowanej przez panią Dyrektor i Nauczycieli.

Czytaj Więcej