kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019

Do klas pierwszych młodzieżowych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej,  z wyjątkiem naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7, będzie prowadzony nabór elektroniczny. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie: slaskie.edu.com.pl

W przypadku wyboru  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 

Zakładanie konta w systemie
od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.

Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Kandydaci wybierający oddziały sportowe i/lub dwujęzyczne muszą złożyć wniosek do 4 czerwca 2018 r.  Po tym terminie nie będzie możliwe wybranie takich oddziałów na listę preferencji.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych i kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych od 5 czerwca do 15 czerwca 2018 r.

 

Wprowadzanie danych o osiągnięciach  i dostarczanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (świadectwa, zaświadczenia).
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

Kandydat po rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do logowania będzie mógł wprowadzić osiągnięcia na podstawie świadectwa i innych zaświadczeń.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu,
  • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej,
    lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
    lub ponadwojewódzkim.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
6  lipca 2018 r.

Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez internet  lub w szkole, w której złożył dokumenty.

 

Potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 06 lipca 2018 r. od godz. 8 00 do 12 lipca 2018 r. do godz. 14 00

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 6 lipca 2018 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanym kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.

UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach
13 lipca 2018 r.