kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Do klas pierwszych młodzieżowych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej,  z wyjątkiem naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Gorkiego 7, będzie prowadzony nabór elektroniczny. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie: slaskie.edu.com.pl

Zakładanie konta w systemie
od 19 maja do 19 czerwca 2017 do godz. 15.00

Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Kandydaci wybierający oddziały sportowe i/lub dwujęzyczne muszą złożyć wniosek do 2 czerwca 2017r.  Po tym terminie nie będzie możliwe wybranie takich oddziałów na listę preferencji.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego kontaktu.

 

Wprowadzanie danych o osiągnięciach
od 12 czerwca do 23 czerwca 2017 r.

Kandydat po rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do logowania będzie mógł wprowadzić osiągnięcia na podstawie świadectwa i innych zaświadczeń.

 

Dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru
od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
  • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
7  lipca 2017r.

Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez internet lub w szkole, w której złożył dokumenty.


Potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 7 lipca  do 13 lipca 2017r. do godz. 15.00

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach
14 lipca 2017r.