kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2017/2018

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwają do 10.05.2017 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych rozpoczyna się 10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwa do 10.05.2017 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/.

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.

  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od dnia 10.04.2017 od godz. 9.00 do dnia 24.04.2017 do godz. 15.00.

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady przyjęć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

- oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- oddziałów ogólnodostępnych w szkołach pozaobwodowych – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

-oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów szkół:

  • oddziały integracyjne:

- Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna,

- Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,

  • oddziały specjalne:

- Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17,

- Szkoła Podstawowa nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

- Szkoła Podstawowa nr 35 w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących,

- Szkoła Podstawowa nr 39 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXVII/510/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r.