kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Dotacja celowa na podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok.

W roku szkolnym 2019/20 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uzyskują uczniowie klas III i VI.

Natomiast w przypadku niewystarczającej ilości podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych w latach poprzednich możliwe jest zawnioskowanie o dotacje na ten cel dla klasy I, II, IV, V, VII i VIII.

Dotacja na materiały ćwiczeniowe dostępna jest dla wszystkich klas szkoły podstawowej.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE DOTACJI CELOWEJ NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE OKREŚLA Rozdział 7 Wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe USTAWY z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacja może być wykorzystana na:
a) pokrycie kosztu zakupu podręczników, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
b) materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności,
c) drukowanie lub powielanie materiałów w całości lub części w celach dydaktycznych,
d) zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników lub materiałów,
e) zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej – tylko w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym,

 

Dokumenty do pobrania (dla Dyrektorów szkół):

Załącznik nr 1 – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2019 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Załącznik nr 2  – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej  w  2019 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
a) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
b) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
c) niesłyszących
d) słabosłyszących
e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
f)  słabowidzących ( druk niepowiększony)
g) niewidomych
h) słabowidzących ( druk powiększony)
i) niewidomych (podręcznik w systemie Braille´a)

Załącznik nr 3  - Wniosek o udzielenie szkole podstawowej/gimnazjum*), prowadzonej (-mu) przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Kontakt:
Aleksandra Sawicka
Karolina Janosz
33 499 23 20
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
ul. Akademii Umiejętności 1 a
pok. nr 318