kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Dotacja celowa na podręczniki

Dotacja celowa na podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok.

W roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

  • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
  • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
  • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

W przypadku pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów zachowany został dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji. W związku z tym w 2017 r. wyposażenie szkół będzie dotowane także w zakresie:

  • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
  • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
  • materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Istnieje także możliwość zawnioskowania o podręczniki i  materiały edukacyjne dla klasy II, III, V SP oraz II gimnazjum w przypadku zwiększenia się liczny uczniów w stosunku do roku szklonego 2016/17.

Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową
z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Dokumenty do pobrania (dla Dyrektorów szkół):

Załącznik nr 1 – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Załącznik nr 2 – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej  w  2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *)

a) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

b) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

c) niesłyszących

d) słabosłyszących

e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

f)  słabowidzących ( druk niepowiększony)

g) niewidomych (podręczniki nie wydrukowane w systemie Braille´a)

h) słabowidzących ( druk powiększony)

i) niewidomych (podręcznik w systemie Braille´a)

Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie szkole podstawowej/gimnazjum*), prowadzonej (-mu) przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych