kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Dotacja celowa na podręczniki

 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok.

W roku szkolnym 2018/19 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uzyskują uczniowie klas II, V i VIII.

Natomiast w przypadku niewystarczającej ilości podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych w latach poprzednich możliwe jest zawnioskowanie o dotacje na ten cel dla klasy I, III, IV, VI, VII SP oraz III G.

Dotacja na materiały ćwiczeniowe jest dostępna jest dla wszystkich klas szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE DOTACJI CELOWEJ NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE OKREŚLA Rozdział 7 Wyposażenie publicznych
i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe USTAWY z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Dotacja może być wykorzystana na:


a) pokrycie kosztu zakupu podręczników, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,


b) materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności,

c) drukowanie lub powielanie materiałów w całości lub części w celach dydaktycznych,


d) zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników lub materiałów,

e) zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej – tylko w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym,


Dokumenty do pobrania (dla Dyrektorów szkół):

Załącznik nr 1 – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Załącznik nr 2 – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej  w  2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *)

a) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

b) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

c) niesłyszących

d) słabosłyszących

e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

f)  słabowidzących ( druk niepowiększony)

g) niewidomych (podręczniki nie wydrukowane w systemie Braille´a)

h) słabowidzących ( druk powiększony)

i) niewidomych (podręcznik w systemie Braille´a)

Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie szkole podstawowej/gimnazjum*), prowadzonej (-mu) przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Kontakt:

Aleksandra Sawicka

Karolina Janosz

33 499 23 20

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

ul. Akademii Umiejętności 1 a

pok. nr 318