kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Dotacja celowa na podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811)).

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok.

Zgodnie z harmonogramem doposażania szkół podstawowych oraz gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017 dotacją objęci będą uczniowie klas I, II,III IV i V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I i II gimnazjum.

W roku szkolnym 2016/2017 szkoły otrzymają dotację na:

  • podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas III i V szkoły podstawowej oraz dla uczniów klasy II gimnazjum,
  • materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów klasy I gimnazjum (uczniowie w/w klas będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych zakupionych w ramach dotacji w roku szkolnym 2015/2016).

Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Dokumenty do pobrania (dla Dyrektorów szkół):

Załącznik nr 1Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Załącznik nr 2 – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej  w  2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *)

a) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

b) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

c) niesłyszących

d) słabosłyszących

e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

f)  słabowidzących, z zastrzeżeniem art. 22ae ust. 5a pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

g) niewidomych, z zastrzeżeniem art. 22ae ust. 5a pkt 3 ustawy

h) słabowidzących, o których mowa w art. 22ae ust. 5a pkt 2 ustawy

i) niewidomych, o których mowa w art. 22ae ust. 5a pkt 3 ustawy

Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie szkole podstawowej/gimnazjum*), prowadzonej (-mu) przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych