kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

2019

UCHWAŁA NR VI/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR VI/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA NR IV/34/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu oświaty

UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej
prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz
określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze
Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące