kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej

Projekt złożony w odpowiedzi  na konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Przedszkola objęte projektem:

1.       Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej

2.       Przedszkole nr 44 w Bielsku-Białej

3.       Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej

W ramach projektu „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” zaplanowano utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych w 3 placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

Diagnozy potrzeb edukacyjnych:

1.       P 42

2.       P 44

3.       P 49