kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracyProjekt złożony w odpowiedzi  na konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Szkoły Objęte projektem:

  1. Bielska Szkoła Przemysłowa
  2. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
  3. Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
  5. Zespół Szkół Samochodowych  i Ogólnokształcących
  6. Zespół szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
  7. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
  8. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
  9. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica
  10. Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

W ramach projektu planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich  szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe poprzez podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (organizacja kursów zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa edukacyjno –zawodowego dla uczniów) oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami (organizacja praktyk zawodowych). Ponadto w ramach projektu przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie wsparcia skierowanego do uczniów.

Diagnozy potrzeb edukacyjnych:

     1. Bielska Szkoła Przemysłowa 
     2. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
     3. Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
     4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
     5. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
     6. Zespół szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
     7. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
     8. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
     9. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica
   10. Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego