kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

"Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości"

Celem projektu pn. „Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości” było zwiększenie aktywności osób dorosłych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w zakresie poszerzania swojej wiedzy o potrzebie udziału w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych korelujących z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem w formie usługi doradztwa zawodowego:
 • indywidualnego
 • grupowego
Bloki tematyczne przeprowadzone w ramach usługi doradczej:
BLOK I- Kształcenie ustawiczne a sylwetka współczesnego pracownika-
BLOK II- Umiejętności interpersonalne w kształtowaniu kariery
BLOK III- Autoanaliza punktem wyjścia do planowania kierunków rozwoju
BLOK IV – Indywidualny plan działania
Doradcy zawodowi omawiali w ramach bloków następujące zagadnienia :
 • aktywne poszukiwanie pracy
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • najczęściej stawiane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • instytucje wspierające rozwój kariery zawodowej
 • pomoc w ukierunkowaniu ścieżki kariery zawodowej i zmotywowania do podjęcia działań
 • analiza  mocnych i słabych stronystworzenie indywidualnego planu działania w zakresie dokształcenia się oraz aktywnego poszukiwania pracy
Zajęcia odbywały się w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty lub Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Przy realizacji Projektu współpracowaliśmy m.in. z :
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej
 • Gminami z terenu Powiatu Bielskiego
 • Regionalnym Ośrodkiem  Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej
 • Biurami Karier przy uczelniach wyższych w Bielsku-Białej
 • Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Rezultaty i produkty Projektu
 • 45 wydanych indywidualnych planów działań
 • 180 h przeprowadzonych  konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego
 • 45 wydanych certyfikatów uczestnictwa w projekcie
 • 49 osób, które uzyskały wsparcie w projekcie
 • 6 przeprowadzonych EDYCJI usługi doradczej
 • 72 h przeprowadzonej  grupowej usługi doradczej dla Beneficjentów Ostatecznych
 • 1 opracowana publikacja (informator) nt. Kształcenia formalnego w regionie
 • 180 szt. wydanych publikacji
 • 45 wydanych certyfikatów
Wyniki ankiety ewaluacyjnej

1. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie wzrósł Pani/ Pana poziom motywacji  do podjęcia dalszego kształcenia?- OGÓŁEM

2. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie wzrósł Pani/ Pana poziom wiedzy na temat lokalnego i regionalnego systemu kształcenia ustawicznego?
3. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie rozwinęła Pani /rozwinął Pan umiejętność analizy własnych możliwości?
4. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie rozwinęła Pani /rozwinął Pan umiejętność  aktywnego kształtowania drogi zawodowej
5. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie wzrosła Pani/ Pana świadomość roli wykształcenia w rozwoju jednostki i społeczeństwa
6. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie rozwinęła Pani /rozwinął Pan wiedzę na temat możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
7. Czy w rezultacie uczestnictwa w Projekcie wzrosła Pani /Pana samoocena