kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

Tytuł projektu: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
Projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa w partnerstwie z 36 powiatami oraz miastami na prawach powiatu w ramach Poddziałania 9.1.3 POKL.
 
Okres realizacji:   2008-2011
 
Projekt był współfinansowany w ramach dotacji rozwojowej stanowiącej 98,5% wartości dofinansowania (budżet państwa 13,5% i Europejski Fundusz Społeczny 85%) oraz dotacji celowej stanowiącej 1,5% wartości dofinansowania (wkład własny województwa).
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Celem głównym projektu było umożliwienie i zwiększenie realizacji potencjału edukacyjnego uczniów uzdolnionych z nauk matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych uczęszczających do szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego i pochodzących z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej. Osoby objęte pomocą stypendialną nagradzane były za dotychczasowe osiągnięcia oraz mobilizowane do pogłębiania wiedzy poprzez opracowanie i zrealizowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia w każdym roku szkolnym, w którym pod czujnym okiem opiekuna dydaktycznego planowali własną ścieżkę edukacji z wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych.
 
Projekt podzielony był na edycje:
 
I edycja obejmowała rok szkolny 2008/2009 – w ramach której wydatkowano 58 099,86 zł (w tym wypłata stypendiów dla 29 uczniów).
II edycja obejmowała dwa lata szkolne 2009/2010 oraz 2010/2011. W pierwszym roku szkolnym trwania II edycji (tj. 2009/2010) wydatkowano 125 717,86 zł przyznanych środków (w tym wypłata stypendiów dla 21 uczniów). Natomiast w drugim roku szkolnym 2010/2011 wydatkowano 142 304,92 zł przyznanych środków (w tym wypłata stypendiów dla 53 uczniów).
Kolejne edycje (tj. III – rok szkolny 2011/2012 oraz IV – rok szkolny 2012/2013) realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 

LINKI ARCHIWUM:
"NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU 2008/2009 Edycja I"
"NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU 2009/2010 oraz 2010/2011 Edycja II"
"NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU 2011/2012 EDYCJA III"
"NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU 2012/2013 EDYCJA IV"