kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych"

Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-075/11-00

Poddziałanie 9.1.2

Okres realizacji:   04.06.2012-28.06.2013

Wartość projektu:  1 829 246,00 PLN z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% Budżet Państwa

 


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w okresie 2012-2013.

Cele szczegółowe:

  • Wzrost umiejętności uczniów i uczennic objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
  • Redukcja deficytów rozwojowych uczniów i uczennic mających trudności w nauce, zaburzenia w statyce ciała wymagających wsparcia objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
  • Wzrost umiejętności komunikacji uczniów i uczennic objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
  • Redukcja wad i zaburzeń mowy uczniów i uczennic objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,

W ramach projektu wsparcie uzyskali uczniowie z 25  bielskich szkół podstawowych.