kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

"Fabryka wiedzy i umiejetności"

Tytuł projektu: „Fabryka wiedzy i umiejętności

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-192/09-00 Poddziałanie 9.1.2

Okres realizacji:   02.11.2010 - 31.08.2012

Wartość projektu:  1 000 000,00 PLN z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% Budżet Państwa
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Cel ten realizowano dwutorowo poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na:
 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: z rodzin uboższych, niewydolnych wychowawczo, nie osiągających sukcesów edukacyjnych.
 2. Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.
Cele szczegółowe:
 • umożliwienie uczniom nieprawidłowo funkcjonującym w systemie oświaty uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych,
 • podniesienie konkurencyjności zajęć pozalekcyjnych,
 • podniesienie przez uczniów kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu ICT i przedsiębiorczości,
 • podniesienie przez uczniów samooceny, poznanie swoich mocnych stron i nabycie umiejętności komunikacyjnych.

W ramach projektu wsparcie uzyskali uczniowie z 8 bielskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 25, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddziałami integracyjnymi oraz VI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi.
W ramach projektu „Fabryka wiedzy i umiejętności” w dwóch latach szkolnych 2010/2011 oraz 2011/2012 zrealizowano:
 • 1364 h zajęć dydaktyczno–wyrównawczych z języka angielskiego oraz matematyczno-przyrodniczych
 • 4224 h dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych, ICT, przedsiębiorczości oraz warsztatów artystycznych
 • 324 h warsztatów pedagogiczno-psychologicznych
 Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wyprawki.
 Baza szkół została doposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, m.in. tablice multimedialne, projektory, radiomagnetofony, flipcharty oraz liczne pomoce dydaktyczne (m.in. podręczniki, słowniki multimedialne, eduromy, plansze interaktywne, artykuły szkolne i plastyczne, gry językowe itp.)
Łączna wartość doposażenia szkół wyniosła ponad 248 000 zł.
 Zainteresowani uczestnicy projektu mieli okazję przystąpić do konkursów i egzaminów językowych, matematycznych i z ICT.
 • Do udziału w KANGURZE przystąpiło 100 uczniów i uczennic.
 • W egzaminie ECDL wzięło udział 60 uczestników projektu.
 • W egzaminach językowych ogółem wzięło udział 73 uczniów i uczennic.
 •        W Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego uczestniczyło 76 uczestników projektu. Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe.
 
W maju i czerwcu 2012 r. dla uczestników projektu zorganizowane zostały jednodniowe zajęcia w terenie podsumowujące projekt.
 Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
 

 

 
2012-09-12:
 
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej  informuje, iż, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, rozpoczął się II semestr realizacji projektu pn. „Fabryka wiedzy i umiejętności” w bielskich szkołach (SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. Integracyjnymi i VI LO z oddz. Integracyjnymi). W ciągu najbliższych miesięcy kontynuowane będą bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i  dodatkowe.
 
Informujemy również, iż na potrzeby realizacji zajęć baza szkół została uzupełniona o nowoczesny sprzęt dydaktyczny, m.in. tablice multimedialne, projektory, radiomagnetofony, flipcharty.
 

 
2012-07-02:
 
 
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej informuje, iż w czerwcu, wraz z zakończeniem roku szkolnego 2011/2012, zakończył się III, ostatni, semestr rzeczowej realizacji projektu pn. „Fabryka wiedzy i umiejętności”.
 
W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 614 uczniów i uczennic z SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. Integracyjnymi i VI LO z oddz. integracyjnymi w Bielsku-Białej. W sumie zrealizowano 1364 h zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 4650 h dodatkowych, a tym samym osiągnięto wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.
 
W ciągu ostatnich miesięcy uczestnicy projektu mieli okazję przystąpić do konkursów i egzaminów językowych, matematycznych i z ICT. Do udziału w KANGURZE przystąpiło 100 uczniów i uczennic.
 
W Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego uczestniczyło 76 uczestników projektu. Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe.
 
W egzaminie ECDL wzięło udział 60 uczestników projektu.
 
W egzaminach językowych ogółem wzięło udział 73 uczniów i uczennic.
 
W maju i czerwcu dla uczestników projektu zorganizowane zostały jednodniowe zajęcia w terenie podsumowujące projekt.
 
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
 
W okresie realizacji projektu szkoły nim objęte zostały doposażone w nowoczesny sprzęt (m.in. tablice multimedialne i projektory) oraz pomoce dydaktyczne (podręczniki, słowniki multimedialne, eduromy, plansze interaktywne, artykuły szkolne i plastyczne, gry językowe itp.)
 
Dziękujemy uczestnikom projektu oraz ich rodzicom za aktywny udział w zajęciach projektowych, nauczycielom za realizację zajęć na wysokim poziomie, a dyrekcjom szkół objętych projektem za pełne zaangażowanie w projekt i świetną organizację działań projektowych na poziomie szkół.
 

 
2012-02-15:
 
 
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białejinformuje o rozpoczęciu III semestru realizacji projektu pn. „Fabryka wiedzy i umiejętności” w bielskich szkołach (SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. Integracyjnymi i VI LO z oddz. Integracyjnymi). Bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i  dodatkowe realizowane będą do czerwca. Ponadto w ciągu najbliższych miesięcy dla zainteresowanych  zaplanowano bezpłatny udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego, Konkursie matematycznym KANGUR, egzaminie ECDL, egzaminach językowych. Natomiast dla wszystkich uczestników projektu przewidziano udział w jednodniowych zajęciach w terenie podsumowujących projekt.
 

 
2011-07-05:
 
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej informuje, iż w czerwcu, wraz z zakończeniem roku szkolnego 2010/2011, zakończył się I semestr realizacji projektu pn. „Fabryka wiedzy i umiejętności”.

W bezpłatnych zajęciach uczestniczyli uczniowie i uczennice z SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. Integracyjnymi i VI LO z oddz. integracyjnymi w Bielsku-Białej, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i w wyniku rekrutacji zostali zakwalifikowani na poszczególne typy zajęć.
W poszczególnych szkołach przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki i fizyki oraz dodatkowe z języka angielskiego, matematyki, matematyczno-przyrodnicze, geografii, biologii, przyrody, przedsiębiorczości, ICT, warsztaty artystyczne i pedagogiczno-psychologiczne. 
 

Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w komplet artykułów szkolnych.
 

 
2010-12-21:
 
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Fabryka wiedzy
i umiejętności
”.
 
Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Okres realizacji:       02.11.2010 - 31.08.2012
 
Wartość projektu:     1 000 000 PLN, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Cel główny:       Podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Cel ten będzie realizowany dwutorowo poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na:
 
 1. 1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: z rodzin uboższych, niewydolnych wychowawczo, nie osiągających sukcesów edukacyjnych.
 
 1. 2.       Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.
 
Projekt ma charakter pilotażowy. Skierowany jest do 610 uczniów i uczennic zamieszkujących w woj. śląskim i uczęszczających do bielskich szkół prowadzących kształcenie ogólne. Obejmuje on uczniów, którzy z różnych powodów wykazują problemy w nauce oraz uczniów zdolnych, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiedzy z przedmiotów kluczowych. W ramach projektu wsparcie uzyskają uczniowie z SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. Integracyjnymi i VI LO z oddz. integracyjnymi w Bielsku-Białej.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach jego realizacji przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe m.in. z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ICT, warsztaty artystyczne i pedagogiczno-psychologiczne.  Ponadto, dla zainteresowanych uczniów i uczennic przewidziano możliwość bezpłatnego udziału w egzaminach: językowym lub ECDL.