kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

"Edukacja dla przyszłości- atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych w Bielsku-Białej"

Tytuł projektu:   „Edukacja dla przyszłości- atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych w Bielsku-Białej"
 
Okres realizacji:  02.08.2010- 31.08.2011
 
Wartość projektu:  1 959 735,00 PLN z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 2,25% z Budżetu Państwa, 12,75% wkład własny miasta.
Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  jakości szkolnictwa zawodowego
 

Cel główny: Podniesienie jakości i atrakcyjności bielskich szkół zawodowych służące poprawie wizerunku szkół zawodowych i dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.
Cele szczegółowe:
 • stworzenie nowoczesnej i elastycznej oferty kształcenia,
 • podniesienie atrakcyjności i  dostosowanie kwalifikacji absolwentów bielskich szkół zawodowych  do wymagań rynku pracy,
 • umożliwienie beneficjentom ostatecznym uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych,
 • podniesienie przez beneficjentów ostatecznych kompetencji językowych i matematycznych,
 • uzyskanie przez beneficjentów ostatecznych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w bezpłatnych certyfikowanych kursach specjalistycznych,
 • poprawa warunków praktycznej nauki zawodu i zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych usprawniających proces kształcenia,
 • upowszechnianie idei równości  szans kobiet i mężczyzn,
Projekt został zakończony 31 sierpnia 2011 roku. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 1327 uczniów i uczennic z 11 bielskich szkół zawodowych i technicznych. W ramach projektu ponad 700 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach artystyczno-technicznych m.in. muzycznym, plastyczno-architektonicznym, bukieciarskim. Dla każdego ucznia zakupiono podręczniki, słowniki oraz nowoczesne kalkulatory matematyczne.  Dla szczególnie uzdolnionych uczniów zorganizowano międzyszkolne konkursy z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci kina domowego, aparatów fotograficznych oraz odtwarzaczy MP4. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kursy specjalistyczne, w ramach których 597 uczniów podniosło swoje kwalifikacje (był to kurs spawania, architektury krajobrazu, Auto Cad, obsługi wózka widłowego, barmański, kelnerski, młodego gastronoma, SEP, kroju i szycia).   Ciekawostką był zorganizowany dla 60 uczniów Zespołu Szkół im. Tuwima kurs uprawnień do pracy na promie pasażerskim, który odbywał się w Kołobrzegu oraz przygotowany przez Aeroklub w Bielsku-Białej kurs pilotażu szybowcowego. Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników projektu były zajęcia jednodniowe zorganizowane w formie wycieczek edukacyjnych. Uczniowie zwiedzali m.in. Kraków, Zakopane, Kopalnie Soli w Bochni, Wrocław. 
W ramach projektu 11 bielskich szkół zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne:
 • tablice multimedialne z projektorami,
 • sprzęt odtwarzający do nauki języków obcych,
 • niwelator optyczny oraz tachimetr zakupiony dla Zespołu Szkół Budowlanych,
 • sprzęt muzyczny dla Bielskiej Szkoły Rzemiosł (pianino, klarnety, saksofony, puzony, trąbki)
 • podręczniki, ćwiczenia, płyty CD, gry edukacyjne, plansze dydaktyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia.
Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne mają wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych. Wartość zakupionego sprzętu i innych pomocy dydaktycznych wyniosła ok. 400 000,00 zł.
Końcowa wartość projektu: 1 769 091,19 PLN.