kontrast

zmień rozmiar:

Portal Oświatowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Program ten w części kontynuuje działania realizowane w pierwszym okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2013 działania finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są wdrażane poprzez jeden program – Kapitał Ludzki.
 
 
   
   
Celem Głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.
 
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE stawia Strategia Lizbońska. Zgodnie z jej założeniami oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do skutecznego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
 
Beneficjentami mogą być organy administracji państwowej i samorządowej, instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, instytucje szkoleniowe, jednostki gospodarcze (osoby prawne, spółki kapitałowe, osobowe, osoby fizyczne), organizacje rządowe i pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje).
 
Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez działalność edukacyjną i szkoleniową skierowaną do uczestników projektu, w tym do pracowników, przedsiębiorców, bezrobotnych, niepełnosprawnych, uczniów, studentów, doktorantów, służy tworzeniu nowych miejsc pracy, podnoszeniu poziomu edukacji oraz zwiększaniu wartości dodanej, a także konkurencyjności firm.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia pracodawcom zwiększenie potencjału zasobów ludzkich poprzez refundację kosztów związanych z dokształcaniem pracowników, co z kolei powoduje szybszy rozwój przedsiębiorstw poprzez obniżenie wydatków na wynagrodzenia i świadczenia, a także wzrost wartości firm spowodowany poprawą jakości kapitału intelektualnego.   
 

Przydatne strony www:

http://www.efs.slaskie.pl/

http://www.efs.gov.pl/

http://www.slaskie.pl/

http://www.bielsko-biala.roefs.pl/